ఇంద్రియ నిగ్రహం

శ్లో. పురారాతేరంతః పురమసి తతస్త్వచ్చరణయో స్సపర్యామర్యాదా తరళకరణానామసులభా తథాహ్యేతే నీతాశ్శతమఖముఖాస్సిద్ధమతులాం తవ ద్వారోపాంత స్థితిభిరణిమాద్యాభిరమరాః. (సౌందర్యలహరి. 95) అమ్మవారి కృపకి మనం పాత్రులు…


తెలుగు తోటలో పండిన విక్రమకేళి – వైకుంఠపాళి

తెలుగు ఆటయె చూపించు వెలుగుబాట తెలుగు మాటయె చెవినించు తేటిపాట తెలుగు పాటయె రుచిమించు తేనె ఊట తెలుగు పద్యమ్మె గెలిపించు తెలుగు బాల ! కొన్ని వేల పద్యాలు, పాటలు, మాటలు అందించగలిగే ధైర్యం ఒక్క తెలుగు ఆట…