ప్రసంగాలు, సభలలో..సన్మానాలు, అవార్డులు అందుకుంటూ..ఇతర చిత్రమాలికలు