మార్చి, 2020

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
3
శివకేశవ ఆలయం, మామిడికుదురు, తూ.గో. జిల్లా సా ।। 6:30 గం. "దాశరథి శతకం " వాసు గారు 9949294254
4 శివకేశవ ఆలయం, మామిడికుదురు, తూ.గో. జిల్లా సా ।। 6:30 గం. "నరసింహ శతకం " వాసు గారు 9949294254
5 శివకేశవ ఆలయం, మామిడికుదురు, తూ.గో. జిల్లా సా ।। 6:30 గం. "కాళహస్తి శతకం " వాసు గారు 9949294254
8 రాజమండ్రి సా || 6:30 గం. "మధునాపంతుల వారి సాహిత్యం " మధునామూర్తి గారు 9398040740
12 గీతం విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ ఉ || 10:30 గం. "విద్యార్ధి సమగ్ర వికాసం" రామచంద్ర మూర్తి గారు 9346356921

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!