జూన్ 2019

తేది ప్రదేశం సమయం అంశం కార్యకర్త ఫోను నంబరు
జూలై 7
జమ్మికుంట, కరీంనగర్ జిల్లా సా|| 4:00 గం.
"విద్యావ్యవస్థలో తల్లిదండ్రుల పాత్ర " రాజిరెడ్డి 9177821857
జూలై 13
హైదరాబాద్, హెమ్.ఎమ్.టి. హిల్స్, సాయిబాబాగుడి సా|| 6:30 గం. "జడభరతోపాఖ్యానం " రామారావు 7989033794
జూలై 14
హైదరాబాద్, హెమ్.ఎమ్.టి. హిల్స్, సాయిబాబాగుడి సా|| 6:30 గం. "జడభరతోపాఖ్యానం " రామారావు 7989033794
జూలై 15
హైదరాబాద్, హెమ్.ఎమ్.టి. హిల్స్, సాయిబాబాగుడి సా|| 6:30 గం. "జడభరతోపాఖ్యానం " రామారావు 7989033794
జూలై 22
తణుకు సా|| 6:30 గం. "వేదాంత డిండిమం " కృష్ణా రావు 9000805999
జూలై 23
తణుకు సా|| 6:30 గం. "వేదాంత డిండిమం " కృష్ణా రావు 9000805999
జూలై 24
తణుకు సా|| 6:30 గం. "వేదాంత డిండిమం " కృష్ణా రావు 9000805999

*గమనిక: కార్యక్రమం లేని రోజున టి.వి షూటింగులు ఉంటాయి. దయచేసి గమనించగలరు.

 

తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం!