పుస్తకం : మా అమ్మ (లఘుకావ్యం)

 

 శా|| అమ్మా! నిన్నదినమ్మియుంటి నిట నననాశీస్సులన్ బ్రోవుమా!

సమ్మానమ్ములు సభ్య వేదికలు ఈ సాహిత్యముల్ నీదయల్

సుమ్మా, కమ్మని పల్కు చల్లదనమున్ శుద్ధాంత రంగమ్ముతో

ఇమ్మా, తల్లినిమించు దైవద్మది ఏదీ?..లేదు నికమ్ముగా..

మా అమ్మ (సహస్ర చంద్ర దర్శనం సందర్భంగా)

 

పుస్తకాల కొరకు:

అనన్య ప్రొడక్షన్స్

ఇంటి నెం.29-13-91 / 2

వీధి నెంబరు : 2, దీన్‍దయాళ్ నగర్, నేరేడ్‍మెట్, సికిందరాబాద్
తెలంగాణా రాష్ట్రం, ఇండియా

చరవాణి (మొబైల్ ఫోను): 8341577766 (అనన్య - కిరణ్), 9550829703 (కిరణ్)

ఈమెయిల్ : kiran.nethi10@gmail.com

రియు విశాలాంధ్ర అన్ని శాఖల్లోనూ మరియు నవోదయ అన్ని శాఖల్లోనూ లభిస్తాయి.