పుస్తకం : ద్విశతావధానం
 

ఐదు రోజుల పాటు జరిగిన ద్విశతావధాన పద్యాలతో కూడినదీ పుస్తకం.

 

ఉ||ధారణ రాజధాని, రసధారల వాణ్మయ ధీరవాణి, సం

పూరణ చక్రపాణి, స్థిరబుద్ధి వహించు పినాకపాణి, సం

స్కార వివేకహేళి, బహుసద్గుణ సాదర స్నేహశీలి, శో

భారమణీయుడే గరికిపాటి వధాని సుధానిధీశుడౌ

- జొన్నవిత్తున రామలింగేశ్వరరావు.

 

పుస్తకాల కొరకు:

అనన్య ప్రొడక్షన్స్

ఇంటి నెం.29-13-91 / 2

వీధి నెంబరు : 2, దీన్‍దయాళ్ నగర్, నేరేడ్‌మెట్, సికిందరాబాద్
తెలంగాణా రాష్ట్రం, ఇండియా

చరవాణి (మొబైల్ ఫోను): 8341577766 (అనన్య - కిరణ్), 9550829703 (కిరణ్)

ఈమెయిల్ : kiran.nethi10@gmail.com

రియు విశాలాంధ్ర అన్ని శాఖల్లోనూ మరియు నవోదయ అన్ని శాఖల్లోనూ లభిస్తాయి.