కంప్యూటర్ దండకము   అమెరికా తెలుగు అసోసియేషన్ (ATA) 2012
     
  సాహిత్యంలో హాస్యం   ఉండ్రాజవరం లో ఉపన్యాసం 5 ఏప్రిల్, 2012