భక్తి ధార్మిక సదస్సులో ప్రసంగం   హెమ్.టి.వి. లో ప్రసారమైన గరికిపాటి వారితో ఇంటర్వ్యూ
     
  ఆంధ్ర మహాభారతం కార్యక్రమం(831 వ భాగం) భక్తి టి.వి.లో
ప్రతిరోజూ రాత్రి 8:00 గం.ప్రసారమవుతుంది. తప్పక వీక్షించండి.
  పద్యాలు