Garikipati Andhra Mahabharatam - Drona Parvam (Episode 1176 | Part 2)   Garikipati Speeches about Andhra Mahabharatam - Karna Parvam (Episode 1277 | Part 1)  
     
  Garikipati Andhra Mahabharatam - Drona Parvam (Episode 1181 | Part 1)   Andhra Mahabharatam - Salya Parvam (Episode 1323 | Part 1)  
     
  Bhima kills Duryodhana's brothers | Andhra Mahabharatam - Drona Parvam (Episode 1199 | Part 3)   Garikipati Andhra Mahabharatam - Drona Parvam (Episode 1125 | Part 1)  
     
  Garikipati Andhra Mahabharatam - Drona Parvam (Episode 1195 | Part 1)   Garikipati Andhra Mahabharatam - Drona Parvam (Episode 1126 | Part 3)  
     
  Garikipati Andhra Mahabharatam - Drona Parvam (Episode 1129 | Part 1)   Garikipati Andhra Mahabharatam - Drona Parvam (Episode 1177 | Part 2)