గరికిపాటి వారికి ఉషశ్రీ పురస్కార ప్రదానం మరియు “ప్రవచన చైతన్యం”

గరికిపాటి వారికి ఉషశ్రీ పురస్కార ప్రదానం మరియు “ప్రవచన చైతన్యం”

గరికిపాటి వారికి ఉషశ్రీ పురస్కార ప్రదానం మరియు “ప్రవచన చైతన్యం”

by
1744 1744 people viewed this event.

కార్యకర్త: సుబ్రహ్మణ్యం గారు
ఫోను నంబరు: 8008551231

To register for this event please visit the following URL:

Share With Friends