గరికిపాటి వారికి ఉషశ్రీ పురస్కార ప్రదానం మరియు “ప్రవచన చైతన్యం”

గరికిపాటి వారికి ఉషశ్రీ పురస్కార ప్రదానం మరియు “ప్రవచన చైతన్యం”

by
1398 1398 people viewed this event.

కార్యకర్త: సుబ్రహ్మణ్యం గారు
ఫోను నంబరు: 8008551231

To register for this event please visit the following URL:

Share With Friends