ఇంద్రియ నిగ్రహం

శ్లో. పురారాతేరంతః పురమసి తతస్త్వచ్చరణయో స్సపర్యామర్యాదా తరళకరణానామసులభా తథాహ్యేతే నీతాశ్శతమఖముఖాస్సిద్ధమతులాం తవ ద్వారోపాంత స్థితిభిరణిమాద్యాభిరమరాః. (సౌందర్యలహరి. 95) అమ్మవారి కృపకి మనం పాత్రులు…